Úvod

Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc
Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, Individuální projekty ostatní,
oblast podpory 2.2

Hlavním cílem projektu je inovace systému odborné praxe na MVŠO. Tato inovace je odrazem politiky školy (dlouhodobé vize školy), ve které je deklarována a garantována vysoká úroveň odborných znalostí našich studentů, budoucích ekonomů a manažerů, ale navíc je zdůrazňována potřeba zkušeností z reálného prostředí. Možnosti, jak dosáhnout plné kvalifikace jak teoretické, tak i praktické, podporujeme právě díky získanému projektu z Evropského sociálního fondu. Naši pozornost směřujeme ke zkvalitňování stávající spolupráce s partnery z firemního prostředí i státního sektoru, ale hlavně k navazování nových partnerských vztahů za účelem realizace skutečně odborné praxe studentů. Partner projektu, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, je garantem celého procesu získávání nových potencionálních zaměstnavatelů v regionu. Spolupráci podpoříme novými metodickými příručkami určenými pro firmy, které přispějí ke snadnější orientaci v požadavcích na průběh odborné praxe studenta. V rámci propedeutických týdnů budou v jednotlivých ročnících prezentovány inovované tématické okruhy s podporou výukových a studijních materiálů. Pilotní ověření inovovaného systému proběhne v letním semestru akademického roku 2010/2011 pro první ročník a v zimním semestru akademického roku 2011/2012 pro druhý a třetí ročník. V rámci projektu bude rovněž založen „Klub absolventů“ a jako čtvrtletník začne vycházet informační „Bulletin MVŠO“. V listopadu 2011 bude v rámci projektu uspořádána konference tématicky zaměřená na oblast odborných praxí vzdělávacích institucí.